Vízia

Program rozvoja mládeže vo futbalovom klube MŠK KNM vychádza z aktuálnych trendov moderného futbalu založenom na hernom a výsledkovom prejave pre diváka s ohľadom na tú skutočnosť, že tréning detí a mládeže nie je tréningom dospelých. Rozvoja mládeže v našom klube je zásadným pravidlom kvalitatívneho nárastu výkonnosti jednotlivých družstiev s prihliadnutím na postupnosť, personálne, materiálne, finančné, priestorové, sociálne a morálne okolnosti vplývajúce na postavenie klubu, družstva či výkonnosti hráča.

Základným pilierom a cieľom práce s mládežou je vychovať špičkových hráčov  „ KNM hráčov ” pre náš klub.  Jedine domáci odchovanci sa dokážu  plne identifikovať s poslaním klubu. Náš klub bude  úspešný jedine v tom prípade, ak bude úspešná naša práca s mládežou. Cieľom a filozofiou je integrovať mentálnu a fyzickú silu v hráčoch.  Vytvorením nadštandardných podmienok pre výchovno-vzdelávací a tréningový proces mládeže   sa chceme postupne stať špičkovou futbalovou akadémiou. Naším cieľom je vychovať a pripraviť  mladých talentovaných hráčov po futbalovej, mentálnej a vzdelanostnej stránke pre seniorský futbal v prvom rade pre naše   A-mužstvo.

Hlavným cieľom je skvalitnenie tréningového procesu mládežníckych kategórií čoho následkom by mal byť postup do I. ligy mládežníckych družstiev U15 – U12. Prvým krokom bude prihlásenie kategórií prípraviek do I. ligy v súťažnom ročníku 2018/2019.

Systém prípravy a výchovy zabezpečuje 17 trénerov- U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9, U8, U7/U6 = futbalová škôlka, tréneri brankárov.

Cieľom výchovy je vychovať čo najviac hráčov pre vrcholovú úroveň.

 

Hlavné pravidlá výchovného procesu:

  • Dodržiavania vekových kategórií. Posúvanie do iných kategórií iba vo výnimočných prípadoch a to po dôkladnom zvážení,
  • Prísne dodržiavania vopred stanovených metodických pravidiel,
  • Spolupráca s pracovníkmi schopnými bezodkladne sa podriadiť stanoveným pravidlám, s vysokými morálnymi schopnosťami,
  • Čo najprísnejší postoj k intrigám a ohováraniu. Presadzovať otvorenosť v komunikácii a lojálnosť ku klubu,
  • Dodržiavanie klubového obliekania disciplíny vo všetkých kategóriách- zodpovední tréneri,
  • Dbať na vzdelávanie hráča- informovanosť trénera o prospechu a dochádzke v škole.

Osobnosť trénera:

  • Najvyššie trénerské vzdelanie odpovedajúce danej kategórii,
  • Schopnosť reprezentovať klub na verejnosti kvalitou svojho vystupovania,
  • Vysoké intelektuálne schopnosti a úroveň charakteru,
  • Schopnosť spolupráce a disciplíny,
  • Snaha o neustále sebazdokonaľovanie a sebavzdelávanie v trénerskej odbornosti.

Osobnosť hráča:

  • Maximálna úroveň herných schopností,
  • Vysoká úroveň charakterových vlastností a rozvoj morálnych zásad,
  • Kvalitná úroveň vzdelávania a všeobecný rozhľad,
  • Profesionálny prístup k zvereným povinnostiam.