Etický kódex

KÓDEX HRÁČA

 • Každý hráč svojím chovaním a vystupovaním reprezentuje seba, svoju rodinu, svoje družstvo a klub MŠK Kysucké Nové Mesto,
 • Vystupuje slušne s pokorou je dôsledný v plnení svojich školských aj športových povinností,
 • Futbal je pre neho zábava, radosť, motivácia a nie povinnosť či plnenie niekoho očakávaní a želaní,
 • Je si vedomý toho, že v klube absolvuje náročný tréningový proces, ku ktorému patrí uvedomelé dodržiavanie životosprávy, regenerácie a spánku,
 • Rozdiel medzi úspešným hráčom a ostatnými nie je v nedostatku sily, nedostatku schopností, ale v nedostatku vôle na sebe tvrdo pracovať a víťaziť,
 • Neustále na sebe tvrdo a uvedomele pracuje. Nehľadá dôvody, prečo sa niečo nedá urobiť, naopak hľadá spôsoby ako sa zlepšovať a rozvíjať. Vie, že každá práca na sebe samom sa mu v budúcnosti vyplatí,
 • Vždy chce vyhrať, ale k spoluhráčom, súperom a rozhodcom sa chová a správa v duchu fair – play, s rešpektom a úctou.

KÓDEX RODIČA

 • Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas, prípadnú neúčasť oznámiť v dostatočnom predstihu trénerovi /SMS, telefonát,../,
 • Rešpektovať vedenie klubu a trénera, nezasahovať do ich kompetencií a riadenia. Ak má rodič pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať trénera – vždy mimo času tréningu, zápasu, turnaja,
 • Rešpektovať prácu trénerov, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti deťom, tak isto aj prácu dobrovoľníkov pri mužstve,
 • Rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí negatívne, pochvala ho však posúva vpred,
 • Nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov, rodič sa zdržiava v   hľadisku pre divákov, neriadi hru družstva, ani svojho dieťaťa a správa sa vždy slušne. Pri hre by mali deti vnímať pokyny trénera, nie divákov,
 • Vyznávať myšlienku a princíp fair – play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu,
 • Nenútiť deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti, nie pre rodičov,
 • Prosíme Vás, klaďte dôraz na správnu životosprávu detí /strava, pitný režim, spánok/,
 • Povzbudzovať korektne a športovo, zdržiavať sa nešportových prejavov, vulgárnych pokrikov na súpera a rozhodcov.